Memur

Köy Korucusu Olmak İsteyenlere Genel Bilgiler

Köy Korucuları bilinmiş olduğu üzere özellikle teröre maruz kalan ülkemizin Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde vazife yapmaktadırlar. Terörle mücadelede vazife almak üzere yeni emekli olan geçici köy korucularının yerine 25 bin yeni köy korucusu alınacak olduğu açıklandı. Geçici köy korucularının ismi geçtiğimiz senelerde yapılmış olan düzenleme ile güvenlik korucusu olarak değiştirildi ve koruculara kadro ile beraber birçok hak verildi.

 

678 SAYILI KHK İLE KÖY KORUCULARINA EMEKLİLİK

Geçen sene 22 Kasım tarihinde yayımlanmış olan 29896 sayılı ve 678 Resmi Gazete sayılı kararnamesine göre geçici köy korucu görevini icra eden kişilerin adı değiştirilip güvenlik korucuları adı verilmiştir ve kendilerine aşağıda belirtilen haklar tanınmıştır.

  1. 49 yaşını tamamlamış köy korucularının 22 Kasım tarihinden 6 ay içerisinde ilişikleri kesilecek olup  öncesinden peşin ödenmiş olan paraların geri kalan kısmı alınmayacaktır. Şu demek oluyor ki 22 MAYIS tarihine kadar 49 yaş ve üstü geçici köy korucularının ilişikleri kesilecek.
  2. 44 yaşını dolduran ancak 50 yaşından gün almayan köy korucuların onbeş sene ve üstünde vazife yapmaları koşuluyla, başvuruda bulunmaları halinde 22 MAYIS tarihine kadar görevlerinden ilişikleri kesilecek ve peşin ödenen maaşları geri alınmaz.

Yukarıda belirtilmiş olan her iki koşulda geçici köy korucularına emeklilik hakkı verilmiş olup, bu maddeler kapsamında ilişiği kesilmiş olan koruculara Devlet tarafınca aylık maaş bağlanır ve 15 seneden daha az vazife yapan ve 50 yaşını tamamlayan köy korucularının hizmet senesi 15 sene olarak esas alınacaktır. Şu demek oluyor ki isterse korucu 5 sene görev yapsın, bu madde gereceğince emekli maaşını 15 sene üzerinden alacaktır.

ÇOCUĞA VE KARDEŞE KÖY KORUCULUĞU DEVRİ

Kanun Hükmünde kararname maddesi kapsamında, yukarıda da belirtilmiş olan koşullarda görevden ilişiği kesilmiş olan, maaş bağlanmış olan geçici köy korucularının yerlerine aynı yerleşim yerinde babasının kardeşinin yerine göreve devam ettirmek üzere 30 yaşını doldurmuş olan evlatlarından ya da evladı yok ise kardeşlerinden bir tanesi görev alabilmektedir.

KÖY KORUCULARINA TAZMİNAT ÖDENMESİ

Yukarıda belirtilmiş olan kanun hükmünde kararname maddeleri gereğince görevlerinden ilişikleri kesilen köy korucularına tazminat ödemesi yapılmaktadır. Tazminat ödemesinin hesaplanmasına aşağıda yazılı madde esas alınmaktadır.

Birinci fıkranın (b) bendine göre ilişiği kesilen güvenlik korucularına, ilişiklerinin kesildiği tarihi takip eden aybaşından 50 yaşından gün alacakları tarihi takip eden aybaşına kadar olan ay sayısının, en son aldıkları aylık ücretleri ile ilişiklerinin kesildiği tarihi takip eden aybaşında bu Kanunun ek 16 ncı maddesi uyarınca bağlanan ilk aylıkları arasında oluşan farkın yarısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda tazminat defaten ödenir. Verilecek tazminat tutarından herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz.”

Bu esaslar çerçevesinde göreve alınacak olan köy korucuları içerisinde uygulamaya devam edilecek ve  güvenlik korucusu olarak göreve başlamış olan korucularımız için emeklilik hakkı, oğula ve kardeşe mesleğin devri ve tazminat ödeme hakkı aynen uygulanmaya devam edilmektedir.

686 sayılı KHK. ile terör bölgelerinde görev yapmakta olan 18.066 köy  korucusu emekli edilmiştir. Bu korucuların yerine yukarıda belirtilen esaslar kapsamında 30 yaşını aşmamış olan köy korucuları alınacaktır. Emekli olan kişiler haricinde 7.250 yeni köy korucusu alımı yapılacaktır.

GÜVENLİK KORUCULARINA YAŞ DÜZENLEMESİ

Türkiye’de görev yapmakta olan güvenlik korucusu (eski ismiyle geçici köy korucusu) sayısının 54.760 sayısına çıkarılması planlanıyor. Bundan sonra güvenlik korucularımızın yaşları 22 yaşının altında ve de 30 yaşının üstünde olamayacak. Gönüllü olarak yaşına rağmen göreve devam etmekte olan korucularımızın ise yaşları 37′ yi geçemeyecektir.

Köy Korucularının, görevleri, koşulları, bağlı bulunmuş oldukları birimler, köy Korucularının özlük hakları, köy Korucularının maaşları, köy Korucularının emeklilikleri, köy Korucularının hangi görevleri yerine getirecekleri, özetlemek gerekirse köy korucusunun bağlı olduğu mevzuata ait bilgiler 442 sayılı Köy Kanununda belirtilmiştir.

KORUCU MAAŞLARI MEMUR MAAŞLARINA EŞİTLENECEK

Hala köy korucusu görevinde olan ve 42 yaş ortalamasında olan korucularımızın yaş ortalamasının 31 yaşa kadar düşürülmesi amaçlanırken, köy koruyucu aylık maaşlarının devlet memuru aylık maaşlarına aynı seviye getirilebilmesi için İç İşleri Bakanlığı ve Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Fedarasyonu arasında bir görüşme sağlandı ve henüz bir karar çıkmadı fakat, Konferedasyon Başkanı Ziya Bey, bu görüşme neticesinde pozitif yönde bir karar beklemekte olduklarını açıkladı.

 

MAAŞLARI HAKKINDAKİ KANUN

(Ek fıkra: 27/5/2007-5673/1 md.) Güvenlik korucularına hizmetin devamı süresince her ay 11.500 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda ücret ödenir. Bu ücret, herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın ve peşin olarak ödenir. Güvenlik korucuları arasından, toplam güvenlik korucusu sayısının yüzde onunu geçmeyecek şekilde tefrik edilen korucu başlarına güvenlik korucularına ödenen ücretin yüzde onu kadar ilave ücret ödenir. Ay sonundan önce kendi isteğiyle görevden ayrılanlar ile disiplin hükümlerinin uygulanması sonucu görevlerine son verilenler hariç olmak kaydıyla, görevlerine son verilen veya ölen güvenlik korucuları için önceden peşin ödenmiş olan ücretin kalan günlere isabet eden tutarı geri alınmaz.

 (Ek fıkra: 27/5/2007-5673/1 md.) Güvenlik korucularından güvenlik güçleriyle birlikte operasyonlara katılanların iaşeleri, birlikte operasyona katıldıkları güvenlik güçlerinin bağlı olduğu birimlerce ve bu birimlerin bütçesinden karşılanmak üzere sağlanır. Bu Kanunda belirtilen görevler ile tabii afetlerde ve diğer olağanüstü hal ve durumlarda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları görülen veya büyük yararlılık gösteren güvenlik korucularına, valinin teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile yılda bir defa aylık ücretlerinin iki katına kadar ödül verilebilir. Bir malî yılda bu şekilde ödül verilecek güvenlik korucusu sayısı, o ilde görevli güvenlik korucusu sayısının yüzde birini geçemez.

(Değişik son cümle: 15/8/2016-KHK674/21 md.: Aynen kabul: 10/11/2016-6758/21 md.) Güvenlik güçleriyle birlikte operasyonlara katılan güvenlik korucularına herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın her ay 225 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ve operasyona çıktıkları gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ek tazminat ayrıca ödenir. 

Köy Korucusu Olma Şartları

Aşağıda ki resimde, köy korucusu olmak istemekte olan yurttaşlarımız için Köy Korucusu Alımı şehirlerinde ve Türkiye’nin bütün şehirlerinde geçerli olan korucu olma koşulları yer almaktadır.

Köy korucusu olma şartları

Bu bilgiler çerçevesinde terörle mücadele edilen yerlerde ve Türkiye’nin diğer yerlerinde Kanun Hükmünde Kararname ile emekli edilmiş olan köy korucularının yerine yeni güvenlik korucusu alımı yapılacak olup, bu alım için şartlarına sahip ise, köy korucu kardeşi ve oğluysanız ya da yaş ve fiziksel şartlarınız köy korucusu alımı için kafi ise sizde, devlet memuru alımına ve güvenli korucusu alımı için müracaatta bulunma hakkına sahipsiniz. Alımların 2020 senesinde da devam edeceği bilinmektedir.

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu