Hukuk

Haciz Talebi Nasıl Yapılır, Şartları Nelerdir?

Haciz talebi bulunmak için uygulanması gereken bazı şartlar vardır. Öncelikle borcu olan kişinin, alacaklıya yapacağı ödemenin süresinin geçmiş olması gerekir. Henüz ödeme vadesi dolmamış borçları için haciz işlemi yapılamaz; çünkü bu süre alacaklı ile borçlu arasında en başta kabul edilmiştir. Alacaklı haciz talebi başlattıysa bu talebin, işleme dönüşmesi için borçlu kişinin, kendisine yapılan hatırlatmayı cevapsız bırakması gerekir. Borçlu kişinin, kendisine gelen tebliğe itiraz etmesi durumunda da haciz işlemleri başlar.

Haciz talebi oluşturulurken öncelikle alacaklı icra müdürlüğüne gider ve dilekçe yardımıyla haciz talebinde bulunur. Alacaklının icra müdürlüğüne dilekçeyi teslim etmesi ve talebin işleme alınmasıyla haciz süreci başlar. Borçlu kişiye belli uyarılar ve bildirimler gider. Borçlu süreci takip etmezse veya bu talebe itiraz etmezse icra memuru tarafından haciz işlemi gerçekleştirilir.

Haciz İşlemi Nasıl Başlatılır?

haciz islemi nasil baslar

Haciz işleminin uygulanabilmesi için alacaklının icra memuruna talep oluşturması ve icra memurunun da borçluya gerekli ihtarları yapması gerekir. Yanıtsız kalan uyarılar sonucu icra memuru akabinde haciz işlemi başlatılır. Borçluya yazılan tebligatta aşağıdaki hususlar yer alır:

  • Ödeme emrine ilişkin tebligatın teslim alınmasından sonra öngörülen süre içinde ilgili kuruma/kişiye ödeme yapılması
  • İtiraz etme hakkının olduğu
  • Mal beyanında bulunması konusunda başvuru yapması gerektiğiyle ilgili açıklamalar

Tebligatta yazılı olan hususlar, borçlu tarafından yerine getirilmediği takdirde haciz takibi kesin olarak başlatılır. Bunun üzerine alacaklı ya da vekili İcra Müdürlüğüne başvurarak borçlunun taşınır ve taşınmaz mallarının haczedilmesi talebini gerçekleştirebilir. Talep kabul edildiği takdirde, borçlunun adresine gidilerek mallarının tespiti yapılır ve hangi malların haczedileceğine karar verilir.

Haciz İşlemi Nasıl Durdurulur?

Haciz talebi durdurulabilmesi için, borçlunun, icra memurları tarafından gönderilen tebligatta belirtilen süre içinde borcunu ödemesi gerekir. Bunun dışında alacaklının ya da vekilinin talebi doğrultusunda da haciz işlemi durdurulabilir. Haciz konusunda mallar için satış talebi gelmezse haciz düşmüş sayılır. Haciz durumunda malların satış talebi olmazsa, kanun gereği, aşağıda belirtilen sürelerde haciz kendiliğinden düşer:

  • Haczedilen taşınır malın satışı 1 sene içinde talep edilmemişse
  • Haczedilen taşınmaz malın satışı 2 sene içinde talep edilmemişse

Hangi Mallara Haciz Dahilinde El Konulur?

hacizde hangi mallara el konulur

Hangi malların haczedilebileceği bilinenin aksinedir. Aslında borçlunun her şeyine el konulmaz. Yasalar gereğince, borçlunun hayatını idame ettirmesi için gerekli olan malları kendisine bırakılır. Bu yasanın nedeni, borçlunun yaşam hakkını gözetmek ve yaşam standartlarını korumaktır. Borçlunun tüm mallarına el koymak, borçluyu mağdur etmek anlamına gelir. Alacaklının mağduriyetini gidermek için yapılan haciz işlemi, borçlunun da mağdur edilmeyeceği şekilde sonuçlanmak zorundadır. Yaşam hakkının gözetilmesinden dolayı, hacze konu edilebilecek mallar sınırlıdır.

Haciz Çeşitleri Nelerdir?

Haciz türleri; haciz işleminin sonuçlarına, yapılış amaçlarına ve bazı diğer özelliklerine göre farklılık gösterir:

  • Kesin Haciz: İcra sürecinde ödeme emrinin kesinleşmesi üzerine uygulanan haciz türüdür.
  • Muvakkat (Geçici) Haciz: İcra sürecinde haczin geçici olarak kaldırılması durumunda konulan ve itirazın kesin olarak kaldırıp kaldırılmayacağına karar verilecek kadar önemli haciz türüdür. Geçici haczedilen mallar, geçici haciz kesin hacze dönüşene kadar satılamaz.
  • Tamamlama Haczi: İcra sürecinde borçlunun mallarının borcunun tutarına yetmemesi durumunda, eksik kalan kısım için icra müdürünün kendiliğinden yaptığı haciz türüdür. Bunun için alacaklının talebinin olması gerekmez.
  • İlave Haciz: Hacze başka alacaklıların ortak olmaları sonucu, daha önce bir alacaklı için haczedilmiş malların, tüm alacaklıların alacaklarını karşılamaması sebebiyle, birden fazla alacaklının talebi üzerine yapılan haciz türüdür.
  • İhtiyati Haciz: Alacaklının zamanında alamayacağını düşündüğü bir alacağını garanti altına almak için, alacağıyla bağlantılı olarak, mahkeme kararıyla icra takibi gerçekleşmeden borçlunun mal ve haklarına, geçici olarak el konulmasıdır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu